Browsed by
Autor: Jozef Novotka

Winners Group, s.r.o.

Winners Group, s.r.o.

Finančný sektor patrí medzi jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich sektorov vyspelých krajín, od ktorého je hospodárska situácia v krajine závislá. Historicky sa vytvorili finančný trh, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po týchto službách. Na strane dopytu stoja klienti, ktorí potrebujú využiť určitý finančný produkt. Na strane ponuky stoja finančné inštitúcie, ktoré majú vytvorené portfólio služieb, z ktorých majú jednotliví klienti na výber. Na finančnom trhu sa tiež vyskytujú finanční poradcovia a finanční sprostredkovatelia, ktorí predstavujú medzičlánok medzi finančnou inštitúciou a jej klientmi. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financeVo forme finančného sprostredkovateľa a poradcu vystupuje aj spoločnosť Winners Group. Hlavná činnosť spoločnosti winners group spočíva v poradenstve a sprostredkovaní rozličných finančných produktov svojim klientom. Nezameriava sa len na jeden produkt, ale klientom sa snaží priniesť riešenie na akýkoľvek finančný problém. V náplni jej sprostredkovateľskej činnosti nájdeme rozličné finančné produkty z oblasti poskytovania hypoték, lízingu, sprostredkovanie v oblasti realitnej a poisťovacej činnosti. Hlavným cieľom spoločnosti Winners Group je to, aby klientovi boli poskytnuté služby komplexné – to znamená také, ktoré nájde pod jednou strechou a nebude musieť navštevovať jednotlivé finančné inštitúcie samostatne. Ak sa klient obráti so žiadosťou o spoluprácu na spoločnosť Winners Group, tá vykoná takmer všetky úkony zaňho. Prvý krok predstavuje stretnutie zamestnanca Winners Group s klientom, kde sa finančný sprostredkovateľ snaží zistiť aktuálne potreby klienta. Po zistení potrieb a očakávaní vykoná podrobnú analýzu toho, čo finančný trh ponúka a klientovi navrhne riešenia. Rozhodnutie o výbere finančného produktu je na samotnom klientovi. Okrem komplexných riešení v oblasti finančných produktov sa Winners Group snaží prinášať rprodukty viacerých finančných inštitúcii. Neponúka teda finančné produkty len jednej finančnej inštitúcie, ale má vytvorenú hustú partnerskú sieť v oblasti spolupráce s rozličnými finančnými spoločnosťami. Klient si teda môže byť istý, že mu nebude odporučený produkt podľa preferencií, ale na základe jeho skutočných potrieb.  Okrem finančného sprostredkovania tiež ponúka aj finančné poradenstvo. V oblasti poskytovania takýchto služieb klientovi v prípade, ak sa na spoločnosť Winners Group obráti so žiadosťou o poradenstvo, poskytne radu a rozličné cenné informácie vo finančných záležitostiach. Ak si napríklad klient nie je istý, či má dobré nastavené životné poistenie, zamestnanec Winners Group vykoná analýzu, na základe ktorej zistí, či by mal klient pokračovať v spolupráci s určitou poisťovňou, alebo existuje lepšia možnosť poistenia. Takouto činnosťou dokáže Winners Group svojim klientom ušetriť až niekoľko desiatok eur mesačne. Nejedná sa však len o poistenie, ale záber jej činnosti je naozaj široký.

Hlavné informácie o spoločnosti Winners Group, a.s.:

Sídlo: Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava

Kontakt: +421 23 2 115554, +421 23 2 144800

E-mailová adresa: winnersgroup@winnersgroup.sk

ContentFruiter, s.r.o.

ContentFruiter, s.r.o.

Väčšina firiem pri svojej snahe stať sa úspešnou vsádza na kvalitný marketing. Aj keď je marketingových techník už neúrekom, čoraz populárnejším sa stáva obsahový marketing. Nájdeme ho v marketingových stratégiách takmer všetkých úspešných spoločností presadzujúcich sa vo svete. Aj keď veľa ľudí ani netuší, čo to obsahový marketing vlastne je, mal by ísť ruka v ruke s každým skúseným marketérom. Hlavná podstata spočíva vo vytváraní obsahu, ktorý osloví čo najväčší okruh zákazníkov a prinúti ich ku kúpe výrobku alebo využitia služieb danej spoločnosti, ktorá ho aplikuje. Každá spoločnosť sa snaží byť úspešnou, preto sa obsahový marketing stáva čoraz populárnejším. Rovnako sa mu začína venovať viacero firiem, pre ktoré predstavuje hlavný predmet podnikania. Jednou takouto je aj content marketingová agentúra Contentfruiter, s. r. o.

Adresa spoločnosti: Dolnozoborská 14, 949 01 Nitra

E-mail: cf@contentfruiter.sk

Telefón: +421 37 64 22 640, +421 917 044 725

IČO: 50183419

IČ DPH: SK21220207463

Hlavnou filozofiou spoločnosti je tvoriť taký obsah pre klienta, ktorý bude čo najprospešnejší. Spoločnosť kladie dôraz na správne stanovovanie takých stratégii, ktoré prinesú klientom väčší počet zákazníkov. Snaží sa tiež vytvorený obsah šíriť tak, aby bol účinný nielen pre samotného klienta, ale i pre jeho zákazníkov.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt content fruiter

Spoločnosť Contentfruiter, s. r. o. ponúka svojim klientom viaceré riešenia z oblasti marketingu. Základná činnosť tejto marketingovej agentúry sa zoraďuje do 4 hlavných oblastí:

Oblasť content marketingovej stratégie – v tomto balíku služieb spoločnosť Contenfruiter, s. r. o., marketingovú stratégiu tvorí, implementuje a následne ju vyhodnotí. Na základne vyhodnocovania efektívnosti napĺňania stanovených cieľov sa snaží všetky riešenia optimalizovať a zlepšovať komunikáciu so zákazníkmi.

Oblasť SEO – tvorba kvalitného obsahu aj pre vyhľadávače – ak si zákazník zvolí tento produkt, spoločnosť sa zameria na také faktory, ako je analýza kľúčových slov, odporúčania pre webovú stránku, optimalizácia na stránke ale i mimo stránky a SEO content. Súčasťou produktového balíka je aj vydávanie pravidelných SEO reportov.

Oblasť sociálnych médií a sietí – v prvom kroku spoločnosť stanovuje audit a analyzuje konkurenčné sily. Následne je stanovená stratégia pre tie sociálne média, ktoré sa javia ako najúčinnejší zdroj na šírenie obsahu. V ďalšom kroku spoločnosť Contentfruiter, s. r. o. tvorí obsah a venuje sa spravovaniu sociálnych sietí. Ani v tomto produktovom balíku nie je vynechané sledovanie úspešnosti všetkých aktivít. Zákazníkovi sú doručované reporty v pravidelných časových intervaloch.

Tvorba obsahu – predstavuje jadro content marketingu. V tomto kroku sa tvorí obsah, ktorý bude pre zákazníka relevantný, originálny a hodnoverný. Avšak na to, aby mohla spoločnosť Contenfruiter, s. r. o., začať tvorí obsah, musí si najskôr stanoviť cieľovú skupinu, od ktorej sa bude všetko odvíjať.